Welcome

Quỹ Tài Trợ Hải Ngoại về Giáo Dục cho Trẻ Em tại Việt Nam (OFEC)

được thành lập năm 1997 nhằm thăng tiến tương lai cho các trẻ em tại Việt Nam. Từ khi được thành lập quỹ đã giúp đỡ rất nhiều học sinh nghèo nhưng có tài năng hầu đạt được các văn bằng bậc Đại Học.

MỤC ĐÍCH CỦA OFEC

  • Nhằm điều hành Quỹ từ thiện một cách hiệu qủa nhất
  • Tổ chức gây quỹ trong các cộng đồng tại Úc Châu
  • Cấp học bổng về giáo dục cho các học sinh nghèo tại Việt Nam
  • Theo dõi và kiểm tra việc sử dụng quỹ học bổng cách hữu hiệu.

Download Vietnamese Brochure